Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu KTO JEST EKO, TEN ZAJDZIE DALEKO

Regulamin konkursu „Kto jest Eko ten zajdzie daleko” – Edycja VII
Konkurs organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w ramach kampanii „Segreguję, nie marnuję, odzyskuję!” 
dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Prace konkursowe należy kierować do biura Zarządu Okręgu Ligi Ochrony
Przyrody w Szczecinie, w terminie do 5-go października 2017 roku a informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl do 10-go listopada 2017 roku.

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV - VIII)

Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I- młodzież szkół podstawowych klas IV-VI,

Kategoria II- młodzież szkół podstawowych VII-VIII.

Cele konkursu:
- podniesienie świadomości ekologicznej i przyrodniczej dzieci i młodzieży,
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby ochrony środowiska naturalnego oraz wyrobienie ekologicznych nawyków ze szczególnym zwróceniem uwagi na oszczędzanie wody i ochronę zasobów wodnych oraz segregacje i odzysk odpadów, wytwarzanie i oszczędzanie energii oraz ochronę zasobów przyrodniczych,
- nabycie przez młodzież umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń i doświadczeń przyrodniczych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Do pracy, oprócz tabeli należy dołączyć szczegółowy opis dotyczący własnych obserwacji uzupełniony fotografiami i rysunkami oraz własnymi wnioskami.
Prace konkursowe muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, dokładnymi danymi teleadresowymi szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
Obowiązują prace formatu A4, do uznania autora pozostawia się oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną. Część opisowa powinna zawierać około 5 stron maszynopisu dla I kategorii wiekowej, dla pozostałych kategorii około 8 stron maszynopisu (praca nie musi być wykonana techniką komputerową, chodzi o orientacyjną objętość).
Prace konkursowe należy kierować do biura Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie, w terminie do 5-go października 2017 roku, natomiast  informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl do 10-go listopada 2017 roku.
Przedmiotem konkursu jest dokumentacja działań prowadzonych na rzecz ochrony środowiska i przyrody w ciągu 7 dni.
Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.
W pracy musi znaleźć się tabela zadań zawierająca datę, rodzaj wykonanego zadania i wyszczególnienie działań, wypełniona w następny sposób:

Imię i Nazwisko:

Klasa:

Szkoła:

 


Data

Rodzaj wykonanego zadania

Wyszczególnienie działań

15.09.16

Segregacja Odpadów

 - oddzielam plastikowe butelki

- wrzucam je do właściwego  pojemnika

16.09.16

Ochrona bioróżnorodności

 - buduje hotel dla owadów

-  ………………………