Artykuły

Zapraszamy do udziału w prelekcjach na temat gospodarki odpadami. W trakcie prelekcji będą poruszane takie kwestie jak:

 • rodzaje odpadów,
 • właściwa segregacja,
 • recykling i artrecykling.

Prelekcje będą odbywać się w placówkach oświatowych i Zielonej Klasie LOP.

Nauczyciele, którzy są opiekunami Kół LOP i są zainteresowani prelekcjami mogą wysyłać zgłoszenia na adres mailowy biuro@lop.szczecin.pl

Czekamy!

Podstawą recyklingu, czyli przetwarzania odpadów, jest właściwa segregacja odpadów. Właściwie posortowane odpady ułatwiają cały proces przetwarzania, a należy pamiętać, że taki proces dla każdego materiału wygląda inaczej. Nawet recykling plastiku przybiera różną formę w zależności od tego, z jakim rodzajem tworzywa sztucznego mamy do czynienia.

Segregacja odpadów zaczyna się już w domu. Dla wielu z nas jest to obowiązek, do którego nie jesteśmy przekonani. Segregowanie odpadów wydaje się uciążliwe i skomplikowane. Nic bardziej mylnego! Segregowanie odpadów w gruncie rzeczy jest całkiem proste – wystarczy zapamiętać kilka prostych zasad i wszystko od razu wchodzi w krew. O tym, jak właściwie segregować odpady w naszych domach zapraszamy do artykułu tutaj.

Dodatkowo jeśli uświadomimy sobie, jakie korzyści wynikają z recyklingu, łatwiej będzie wprowadzić do codziennego życia segregację odpadów. Więc dlaczego warto?

Oszczędność naturalnych zasobów Ziemi – jest to jedna z największych zalet recyklingu. Przetwarzając materiał z zużytych już opakowań do produkcji nowych, nie musimy wydobywać nowych surowców. Ale nie chodzi tutaj tylko o same surowce, z których produkuje się różnego typu materiały, na przykład plastik czy papier. Oddając odpady do recyklingu pośrednio oszczędzamy także energię i surowce potrzebne do jej produkcji, która zostałaby zużyta do wyprodukowania nowych materiałów. Co więcej, kiedy oszczędzamy surowce i ograniczamy produkcję nowych materiałów zmniejszamy także ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza!

Redukcja ilości odpadów na składowiskach – odpady przekazywane do recyklingu zazwyczaj trafiają od razu do specjalnych zakładów zajmujących się ponownym przetwarzaniem materiałów. Ponadto segregacja odpadów odbywa się przy pomocy kolorowych kontenerów. Na składowiska trafiają więc tylko odpady zmieszane, których ostatecznie jest mniej – bo część odpadów trafia wcześniej do kolorowych kontenerów.

Oprócz korzyści ekologicznych dla środowiska, z segregacji odpadów wynikają także korzyści ekonomiczne! W wielu gminach dla gospodarstw, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów wprowadzone są niższe opłaty eksploatacyjne. Zmniejszają się też koszty utrzymania składowisk, które utrzymywane są przez budżet gminy – bo odpadów na nie trafia mniej. Sama produkcja opakowań z materiałów z odzysku jest dużo tańsza niż z nowych surowców, które najpierw trzeba wydobyć, przetrasnportować a dopiero później przetworzyć i wyprodukować opakowanie – przez to obniżają się koszty samego produktu końcowego.

Jak widać, segregacja odpadów to nie tylko wrzucanie opakowań do odpowiednich pojemników. Segregacja i recykling w mniej lub bardziej widoczny sposób odbija się na wielu płaszczyznach. Segregując odpady oszczędzamy nasze środowisko, zasoby Ziemi i własne pieniądze – a nie zajmuje nam to dużo czasu. Im więcej będziemy segregować i przetwarzać, tym wyraźniejsze będą tego efekty. Dlatego warto!

mgr inż. Aleksandra Albińska

Regulamin konkursu plastycznego „Mamy rady na odpady” 
organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie
w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Segreguję, odzyskuję, nie marnuję!”
dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) i przedszkoli z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Cele konkursu:
-  zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji odpadów,
- propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci,
- motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy związanej z zagrożeniami wynikającymi z nadmiernego zaśmiecenia środowiska,
- uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i potrzebę jej ochrony,
- rozwijanie zainteresowań w dziedzinach objętych tematyką konkursu,
- umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń.

Uczestnictwo w konkursie:
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 • Kategoria I – przedszkole - praca zespołowa (max 2 osoby)
 •  Kategoria II – szkoła podstawowa, klasa I – III – praca zespołowa (max 2 osoby)
  Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:
  - prace zespołowe w formie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych odpadów, przy zastosowaniu różnej techniki, powinny być wykonane w formacie A3, obowiązują wyłącznie formy płaskie,
  - prace powinny zawierać: imię i nazwisko autorów oraz klasę, imię i nazwisko opiekuna, dokładny adres szkoły oraz telefon.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

Wykonane prace plastyczne należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin w terminie do 31.10.2017 r.
Dla laureatów i uczestników konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.lop.szczecin.pl

Regulamin konkursu na plakat „Segreguję, nie zaśmiecam” 
organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie
w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Segreguję, odzyskuję, nie marnuję!”
dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII)
Będzie przeprowadzany w 2 kategoriach:
• Kategoria I – klasy IV-VI,
• Kategoria II – klasy VII-VIII.

Cele konkursu:
-  zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji odpadów,
-  propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci,
-  motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy związanej z zagrożeniami wynikającymi z nadmiernego zaśmiecenia środowiska,
- uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i potrzebę jej ochrony,
- rozwijanie zainteresowań w dziedzinach objętych tematyką konkursu,
- umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń.

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:
- plakat w formacie A3, praca techniką malarską przy użyciu dowolnych farb.
- powinien zawierać hasło: „Segreguję, nie zaśmiecam”.
- prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora oraz klasę, imię i nazwisko opiekuna, dokładny adres szkoły oraz telefon.

Sposób przeprowadzenia konkursu:
Wykonane plakaty należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin w terminie do 30.09.2017 r.
Dla laureatów i uczestników konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.lop.szczecin.p

Regulamin konkursu „Kto jest Eko ten zajdzie daleko” – Edycja VII
Konkurs organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w ramach kampanii „Segreguję, nie marnuję, odzyskuję!” 
dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Prace konkursowe należy kierować do biura Zarządu Okręgu Ligi Ochrony
Przyrody w Szczecinie, w terminie do 5-go października 2017 roku a informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl do 10-go listopada 2017 roku.

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV - VIII)

Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I- młodzież szkół podstawowych klas IV-VI,

Kategoria II- młodzież szkół podstawowych VII-VIII.

Cele konkursu:
- podniesienie świadomości ekologicznej i przyrodniczej dzieci i młodzieży,
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby ochrony środowiska naturalnego oraz wyrobienie ekologicznych nawyków ze szczególnym zwróceniem uwagi na oszczędzanie wody i ochronę zasobów wodnych oraz segregacje i odzysk odpadów, wytwarzanie i oszczędzanie energii oraz ochronę zasobów przyrodniczych,
- nabycie przez młodzież umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń i doświadczeń przyrodniczych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Do pracy, oprócz tabeli należy dołączyć szczegółowy opis dotyczący własnych obserwacji uzupełniony fotografiami i rysunkami oraz własnymi wnioskami.
Prace konkursowe muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, dokładnymi danymi teleadresowymi szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
Obowiązują prace formatu A4, do uznania autora pozostawia się oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną. Część opisowa powinna zawierać około 5 stron maszynopisu dla I kategorii wiekowej, dla pozostałych kategorii około 8 stron maszynopisu (praca nie musi być wykonana techniką komputerową, chodzi o orientacyjną objętość).
Prace konkursowe należy kierować do biura Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie, w terminie do 5-go października 2017 roku, natomiast  informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl do 10-go listopada 2017 roku.
Przedmiotem konkursu jest dokumentacja działań prowadzonych na rzecz ochrony środowiska i przyrody w ciągu 7 dni.
Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.
W pracy musi znaleźć się tabela zadań zawierająca datę, rodzaj wykonanego zadania i wyszczególnienie działań, wypełniona w następny sposób:

Imię i Nazwisko:

Klasa:

Szkoła:

 


Data

Rodzaj wykonanego zadania

Wyszczególnienie działań

15.09.16

Segregacja Odpadów

 - oddzielam plastikowe butelki

- wrzucam je do właściwego  pojemnika

16.09.16

Ochrona bioróżnorodności

 - buduje hotel dla owadów

-  ………………………

 

 

 

 

Regulamin konkursu „Śmieci też mają swój dom”
organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie
w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Segreguję, odzyskuję, nie marnuję!”
dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Konkurs adresowany jest do dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych (VI-VIII) jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I – młodzież szkół podstawowych (klasy IV-VI)
 • Kategoria II – młodzież szkół podstawowych (klasy VII-VIII

Cele konkursu:

- zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji odpadów,
- podniesienie świadomości ekologicznej i przyrodniczej dzieci i młodzieży,
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby ochrony środowiska naturalnego oraz wyrobienie ekologicznych nawyków ze szczególnym na ochronę  przed zaśmiecaniem środowiska,
- nabycie przez młodzież umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń i
doświadczeń przyrodniczych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z klasy IV-VI oraz klas VII-VIII z terenu województwa zachodniopomorskiego, który stworzy własnoręcznie funkcjonalny pojemnik do segregacji odpadów. Pojemnik będzie wykorzystywany w szkole, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Następnie prześle zdjęcie do biura LOP, na adres mailowy (biuro@lop.szczecin.pl) w treści poda swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres szkoły.
Szczegółowo oceniane będą pojemniki, które przejdą wstępną selekcję (kreatywność, funkcjonalność) bezpośrednio w siedzibie placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Konkurs będzie organizowany przy współpracy opiekunów kół ekologicznych. Na zdjęcia pojemników do segregacji czekamy do
30 września 2017 r.

Wyniki zostaną podane na stronie www.lop.szczecin.pl

W ramach realizacji kampanii „Segreguję, odzyskuję, nie marnuję” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe Nowe życie starych przedmiotów, w trakcie których dzieci pod opieką wykwalifikowanego warsztatowca, przygotowywały instrumenty muzyczne z odpadów.
Dzieci spotykały się w Zielonej Klasie LOP przy ulicy Żubrów 1 w godzinach popołudniowych. Zajęcia rozpoczynały się od prezentacji multimedialnej, w trakcie której zostały przedstawione sposoby prawidłowej segregacji odpadów, następnie uczestnicy zajęć przygotowywali ze starych butelek, puszek, kartonów instrumenty muzyczne (bębny, grzechotki, gitary, trójkąty muzyczne).
Zajęcia były ciekawą i kreatywną formą spędzania wolnego czasu. Dostarczyły ich uczestnikom wiedzy, frajdy, rozwinęły ich talenty muzyczne i plastyczne. Ale przede wszystkim nauczyły ich innego postrzegania odpadów.

 

Kinga Romianowska

25. czerwca, na terenie Nadleśnictwa Różańsko odbył się festyn ekologiczny Ekomix, organizowany przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w ramach kampanii „Segreguję, odzyskuję, nie marnuję!”. W festynie wzięli udział uczniowie okolicznych szkół. Mieliśmy przyjemność gościć około 100 osób!
W trakcie festynu dla uczestników przygotowanych było wiele atrakcji. Odbył się szereg konkursów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, w tym:

 • Ekologiczne rebusy
 • Czy znam drzewa polskich lasów?
 • Czy znam ssaki polskich lasów?
 • Przyrodnicze Koło Fortuny
 • Podchody ekologiczne „Poszukiwacze Zagubionych Odpadów”.

Młodzi ludzie mieli okazję wykazać się obszerną wiedzą i wygrać wiele atrakcyjnych nagród, a także drobne upominki w postaci breloków i pendrove’ów. Goście wzięli także udział w ognisku, w czasie którego można było upiec kiełbaski czy poczęstować się pyszną grochówką.Z nową energią uczestnicy przystąpili do dalszych atrakcji, jakim był spacer po rezerwacie przyrody „Długogóra”. W trakcie spaceru można było podziwiać unikalną przyrodę i wspaniale zachowany krajobraz młodoglacjalny.W czasie festynu przeprowadzono także zbiórkę nakrętek, w zamian za które uczestnicy otrzymali sadzonki krzewów, które już niedługo ozdobią szkolne i przydomowe ogródki, przypominając o tym, że warto segregować odpady.Festyn był też świetną okazją do chwili aktywnego relaksu na świeżym powietrzu oraz zaciśnięcia koleżeńskich więzi.Serdecznie dziękujemy Pani Marioli Kmieć, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różańsku, za ogromne wsparcie, pomoc i dobre rady przy organizacji festynu Ekomix. Dziękujemy takżePanu Tomaszowi Witkowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Różańsko oraz Burmistrzowi Gminy Dębno Panu Piotrowi Downarowi za stworzenie okoliczności do przeprowadzenia festynu. Ogromne podziękowania należą się również Panu Markowi Schillerowi za poprowadzenie nas w najpiękniejsze miejsca rezerwatu „Długogóra” i przekazanie wielu ciekawych wiadomości.
Najserdeczniej dziękujemy wszystkim uczestnikom – to głównie dzięki waszej obecności ten dzień był tak udany!
Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia. Cała galeria tutaj.

Festyn Ekomix zorganizowany został dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach kampanii „Segreguję, odzyskuję, nie marnuję!”.

Aleksandra Albińska

Segreguj odpady!!!

Prawidłowa segregacja odpadów zaczyna się w domu, a właściwie zaczyna się od zaopatrzenia w 4 pojemników do odpadów. Jeden na odpady plastikowe, jeden na odpady ze szkła, jeden na odpady papierowe, jeden na odpady mieszane.

Odpady plastikowe, metale sztuczne wrzucamy do żółtego pojemnika.
Do żółtego pojemnika wrzucamy również odpady z aluminium.W żółtym pojemniku znajdą się:
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) itp.
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
- puszki po konserwach
- folię aluminiową
- metale kolorowe
- kapsle, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z zawartością
- plastikowych zabawek
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
- opakowań po olejach silnikowych
- części samochodowych
- zużytych baterii i akumulatorów
- puszek i pojemników po farbach i lakierach
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ze szkła wrzucamy do zielonego (kolorowe szkło) lub do białego(białe szkło) pojemnika.

W tych pojemnikach znajdą się:
- butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych, olejach roślinnych, occie)

Nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego
- szkła żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- szklanych opakowań po kosmetykach
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych
- monitorów i lamp telewizyjnych
- termometrów i strzykawek

Odpady z papieru wrzucamy do niebieskiego pojemnika.
Do niebieskiego pojemnika wrzucamy:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty
- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
- zeszyty i książki (bez wszywek, te wrzucamy do żółtego pojemnika oraz bez twardej okładki, tę wrzucamy również do żółtego pojemnika)
- papier pakowy
- torby i worki papierowe

Nie wrzucamy:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
- papieru lakierowanego i foliowanego
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
- kartonów po mleku i napojach
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
- tapet
- pieluch jednorazowych i podpasek
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.

Odpady mieszane wrzucamy do kontenera zbiorczego, w którym znajdują się pozostałe odpady. Należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Jeżeli w twojej okolicy znajduje się brązowy pojemnik (na odpady biodegradowalne) na odpady możesz do niego wrzucić:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew
Nie wrzucamy:
- resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt
- oleju jadalnego
- odchodów zwierząt
- popiołu z węgla kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Pamiętajmy też o wrzucaniu odpadów po psie w odpowiedni, oznaczony pojemnik!

Do odpadów należą również zużytą, starą, znoszoną lub nieużywaną odzież, należy je wrzucać do odpowiednich kontenerów na odzież znajdujących się w twojej okolicy.
Prawidłowa segregacja odpadów to:

- zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach i zmniejszenie kosztów ich utrzymania przez gminy
- zmniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb)
- ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych na wysypiskach
- ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe
- zmniejszenie zużycia energii i redukcja wydatków.

Pamiętaj segreguj odpady, pomożesz Naturze, będziesz wtedy uradowany 🙂

Kinga Romianowska